Работна среща в гр. Септември Работна среща в гр. Септември

На 20 април 2012 г. в гр. Септември се проведе работна среща по проект „Изграждане и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила”. Проектът се изпълнява от Българска стопанска камара в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

 

В срещата участваха представители на Българска стопанска камара и целевите групи от община Септември и Южен Централен район, сред които кметове на общините Септември, Велинград, Якоруда, представители на бизнеса и местната администрация  и др. Участниците във форума обсъдиха насоките и ефективността в развитието на дейността на регионалните референтни звена, както и хода и постигнатите резултати до момента  по време на проекта.

 

На вниманието на участниците в дискусията беше представена Анкетна карта за тестване на ключови за развитието на браншовете длъжности в седемте пилотни сектори, които са разработени до момента, а именно - електроника, електротехника, машиностроене, металургия, месопреработване, мебелна промишленост и туризъм.

 

Участниците във форума споделиха опит и мнения по време на оживена дискусия относно компетенциите на работната сила и необходимостта от изграждане на система за тяхното прогнозиране и оценка, като същевременно изказаха положителни впечатления относно постигнатия прогрес и резултати по време на проекта.