Учреден е Регионален център за оценка на компетенциите в Русе Учреден е Регионален център за оценка на компетенциите в Русе
14.03.2012
Източник: БСК

В изпълнение на проекта на БСК „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" , на 14 март 2012 г. в Русе беше учреден Регионален център за оценка на компетенциите.


В учредителното събрание участваха представители на работодателите от региона (в т.ч. пилотни предприятия по проекта), мениджъри ЧР, представители на синдикатите, областен управител, кметове на общини, представители на териториалните поделения на РИО, ДБТ-Русе, Инспекция по труда, членове на академични ръководства на Русенския университет, директори на професионални гимназии и ЦПО, национални и регионални медии.


Пред участниците в събранието бяха представени резултатите от дейностите по проекта на БСК до момента, както и ролята на регионалните центрове за оценка на компетенциите за изграждането и развитието  на националната референтна мрежа, която ще поддържа бъдещата Информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК).


Учредителите на РЦОК-Русе утвърдиха кандидатурата на регионалния референт Зоя Василева, а за председател на центъра бе избран Ганчо Ганев. Освен това, беше обсъден и приет План за работа на центъра.