Учреден е Секторен консултативен съвет Безалкохолни напитки Учреден е Секторен консултативен съвет "Безалкохолни напитки"
29.03.2012

На 29 март 2011 г. бе учреден Секторния консултативен съвет „Безалкохолни напитки".


Проф. Валентин Бъчваров от Института по криобиология и хранителни технологии беше избран за председател на новоучредения съвет. Във форума участваха представители на министерства, браншови организации и фирми, в които пилотно ще бъдат въвеждани компетентностни модели за управление на човешките ресурси.


Секторният консултативен съвет „Безалкохолни напитки" се създава в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", изпълняван от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси". Дейността на съвета ще се координира от секторния референт инж. Милчо Бошев, който е председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки.

Членове на съвета са представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда в сектора - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.

Съветът ще консултира секторното референтно звено, което е част от националната мрежа за изграждане на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила. Мрежата ще обхваща 20 секторни и 10 регионални референтни звена.


Съветът ще утвърждава секторните компетентностни модели със статут на препоръчителни професионални стандарти, ще разработва и прилага политики и стратегии за пазара на труда, ще прави предложения за промяна на нормативната уредба, ще приема препоръчителни социално-осигурителни прагове за отделните длъжности в сектора и ще прави предложения за актуализиране на Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД).