Учреден е Секторен консултативен съвет Охранителни дейности Учреден е Секторен консултативен съвет "Охранителни дейности"
15.03.2012
Източник: БСК

Консултативен съвет ще оценява компетенциите на работната сила в сектор „Охранителни дейности". Стефан Ганков беше избран за председател на новоучредения съвет. Във форума участваха представители на министерства, браншови организации и фирми, в които пилотно ще бъдат въвеждани компетентностни модели за управление на човешките ресурси.


Секторният консултативен съвет „Охранителни дейности" се създава в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", изпълняван от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси". Дейността на съвета ще се координира от секторния референт Татяна Иванова.


Членове на съвета са представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда в сектора - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.


Съветът ще консултира секторното референтно звено, което е част от националната мрежа за изграждане на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила. Мрежата ще обхваща 20 секторни и 10 регионални референтни звена.


Съветът ще утвърждава секторните компетентностни модели със статут на препоръчителни професионални стандарти, ще разработва и прилага политики и стратегии за пазара на труда, ще прави предложения за промяна на нормативната уредба, ще приема препоръчителни социално-осигурителни прагове за отделните длъжности в сектора и ще прави предложения за актуализиране на Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД).