Учреден е Секторен консултативен съвет „Фасилити мениджмънт Учреден е Секторен консултативен съвет „Фасилити мениджмънт"
27.03.2012
Източник: БСК

На 27 март 2011 г. в Българската стопанска камара бе учреден Секторния консултативен съвет „Фасилити мениджмънт".


Никола Игнатов от компанията „Тишман Интернешънъл Дивелъпмънт" - България беше избран за председател на новоучредения съвет. Във форума участваха представители на министерства, браншови организации и фирми, в които пилотно ще бъдат въвеждани компетентностни модели за управление на човешките ресурси.


Секторният консултативен съвет „Фасилити мениджмънт" се създава в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", изпълняван от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси". Дейността на съвета ще се координира от секторния референт Петър Ташев, който е изпълнителен секретар на Българската фасилити мениджмънт асоциация.


Членове на съвета са представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда в сектора - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.


Съветът ще консултира секторното референтно звено, което е част от националната мрежа за изграждане на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила. Мрежата ще обхваща 20 секторни и 10 регионални референтни звена.


Съветът ще утвърждава секторните компетентностни модели със статут на препоръчителни професионални стандарти, ще разработва и прилага политики и стратегии за пазара на труда, ще прави предложения за промяна на нормативната уредба, ще приема препоръчителни социално-осигурителни прагове за отделните длъжности в сектора и ще прави предложения за актуализиране на Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД).